Plan remontu

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU OBEJMUJE:

 

ETAP I – prace wstępne i prace badawcze – planowany termin 07.01.2020 r.

 1. Kwerendę archiwalną wraz z opracowaniem w postaci studium historycznego – archiwa polskie (Gdańsk, Malbork, Pelplin, Warszawa AGAD).
 2. Inwentaryzację wnętrz kościoła w postaci otofotomapy czarno białej rozwinięć ścian,  z obrysami przekrojowymi – 6 przekrojów poprzecznych i 2 poziome ze sklepieniami i widocznymi obszarami posadzki w formie ortofotomap. Dla elewacji zewnętrznych kolorowe ortofotomapy. Zakres inwentaryzacji elewacji obejmuje kolorowe widoki elewacji.
 3. Badania architektoniczne wstępne bezinwazyjne dla potrzeb wniosków kwerendy i określenia zakresu badań właściwych.
 4. Opracowanie Programu Badań Konserwatorskich wnętrza kościoła (PBK wnętrz) i złożenie wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o pozwolenie na badania niszczące w obiekcie – stratygraficzne, architektoniczne, konstrukcyjne, mykologiczne i związane z badaniem zasolenia i zawilgocenia, a także wynikające z analizy konieczności przebadania obiektu pod kątem tynków oryginalnych i historycznych warstw malarskich. Zasięg badań we wniosku o pozwolenie na badania większy niż wymagany dla przedmiotu Umowy.
 5. Opracowanie Programu Badań Konserwatorskich elementów wyposażenia ruchomego – ołtarze duży i mały, stacja drogi krzyżowej, dwa obrazy, chór muzyczny.  Opracowanie wniosku o badanie zabytków ruchomych w zakresie wytypowanych elementów wyposażenia ruchomego przeznaczonego do remontu w objętego przedmiotem Umowy.
Uzyskano pozwolenie na badania konserwatorskie w dniu 13.02.2020 

 

ETAP II – rozpoczęcie badań po uzyskaniu pozwolenia WKZ w Gdańsku

 1. Badania stratygraficzne tynków i wypraw malarstwa poprzedzające w miejscach badań niszczących jak w punktach opisanych poniżej w pkt. 1.10-1.13. oraz badania stratygraficzne sondażowe kościoła– ściany i sklepienie – odkrywki sondażowe – przyjęto 160 szt;
 2. Pobranie próbek i badania laboratoryjne próbek z wytypowanych odkrywek sondażowych – przyjęto 35 próbek laboratoryjnych;
 3. Raport z badań stratygraficznych;
 4. Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca stanu technicznego całego obiektu z wnioskami do projektu.
 5. Pobranie próbek cegły i zaprawy z murów i sklepień z poziomu poddasza: 12 – 16 szt. z przebadaniem ich cech wytrzymałościowych w laboratorium;
 6. Pomiary grubości murów, sklepień, przekrojów konstrukcji drewnianej chóru oraz więźb dachowych;
 7. Inwentaryzacja uszkodzeń konstrukcyjnych;
 8. Badania makroskopowe ściągów żelaznych z rusztowań pod katem ewentualnych rozwarstwień, pęknięć, ubytków;
 9. Sprawdzenie przyczepności tynków do sklepień i murów w strefach największych spękań, poprzez opukanie z rusztowań;
 10. Badanie makroskopowe gruntu (wiercenia do ok. 3m) z uprzednio wykonanych odkrywek fundamentów;
 11. Serwis fotograficzny;
 12. Obliczenia statyczne sprawdzające sklepień, wiązarów więźby dachowej, konstrukcji nośnej pod chórem (dla zamodelowania sklepień niezbędna będzie inwentaryzacja fotogrametryczna ich kształtu od spodu), analiza zagadnienia, wnioski, zalecenia;
 13. Badania architektoniczne towarzyszące w obrębie odkrywek konstrukcyjnych i w miejscach odkrywek zanikających oraz badanie odkrytych wątków murów wewnętrznych wraz z roboczym rozwarstwieniem elewacji;
 14. Opinia mykologiczna budowlana więźby kościoła i zakrystii, konstrukcji drewnianej chóru, murów i tynków porażonych oraz elementów drewnianych konstrukcji (bez wystroju ruchomego) wraz z badaniami laboratoryjnymi pobranych próbek – przyjęto 10 próbek  (z wnioskami);
 15. Opinia stanu zawilgocenia i zasolenia w postaci pomiarów w przekrojach przegród – nawierty na zmiennych wysokościach i głębokościach przekroju – od 10 do 15 przekrojów metoda suszarkowo-wagowa, z próbkami zasolenia – przyjęto 10 próbek (z wnioskami).
 16. Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w obiekcie pod kątem prowadzenia instalacji projektowanych wraz z koncepcją tras instalacyjnych projektowanych;
 17. Inwentaryzacja instalacji sanitarnych z koncepcją zmiany systemu ogrzewania dla kolejnego etapu prac projektowych, nie objętych przedmiotową Umową;
 18. Badania wytypowanych zabytków ruchomych – ołtarze: duży i mały, stacja drogi krzyżowej, dwa obrazy, chór muzyczny (wraz z wnioskami).
 19. Przygotowanie założeń projektowych wraz z wnioskiem o wydanie zaleceń do WKZ w  Gdańsku
Planowane ilości odkrywek (Ilość odkrywek przyjęto orientacyjnie. Odkrywki niszczące poprzedzone będą badaniami stratygraficznymi, odkrywki prowadzone będą z poziomu rusztowań):
 • odkrywek fundamentowych – 2 szt.,
 • odkrywek na sklepieniach od góry – 14 szt,
 • odkrywek żeber profilowanych od wnętrza – 12 szt.,
 • odkrywek murów od wnętrza – 12 szt.,
 • odkrywek posadzki przy murach zewnętrznych i filarach – 4szt.

Szczegółowy zakres prac ekspertyzy konstrukcyjnej obejmuje:

 • odkrywki fundamentów – 2 szt.;
 • odkrywki wątków cegieł od góry – 14 szt. (przewierty punktowe dla określenia grubości sklepień);
 • odkrywki profili żebrowych sklepień od strony wnętrza, z rusztowania – 12szt. (poprzedzone odkrywkami konserwatorskimi);
 • odkrywki wątków murowych w strefie spękanych ścian z rusztowań -12szt. (poprzedzone odkrywkami konserwatorskimi);
 • odkrywki posadzki przy murach zewnętrznych i przy filarach – 4 szt. (poprzedzone odkrywkami konserwatorskimi);
Zakres ekspertyzy mykologicznej , zasolenia i zawilgocenia obejmuje:
 • ekspertyzę wilgotnościową na podstawie 10 – 15 profili wilgotnościowych z pomiarami muru na poszczególnych wysokościach i głębokościach, pomiar metodą suszarkowo-wagową. Określenie przyczyn i źródeł zawilgocenia kościoła;
 • badania zasolenia ilościowe i jakościowe – do 10 próbek;
 • ekspertyzę mykologiczną obszarów kościoła porażonych przez korozję biologiczną – mury i elementy drewniane. Rozpoznanie makroskopowe i mikroskopowe – do 10 próbek
Zakres badań zabytków ruchomych obejmuje PPK ołtarze + badania wyposażenia ruchomego + chór tj.:
 • ołtarz duży (próbki ze stratygrafią (10 próbek) + mykologia);
 • obraz owalny w bogatej ramie (badania 8 próbek ze stratygrafią);
 • ołtarz mały (próbki + mykologia);
 • stacje drogi krzyżowej (próbki);
 • półkolisty obraz (próbki);
 • chór drewniany (próbki).

Planowane uzyskanie zaleceń konserwatorskich WKZ w Gdańsku.- 15.03.2020

 

ETAP III A – rozpoczęcie Projektu na podstawie zatwierdzonych zaleceń WKZ

 1. Projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczeń konstrukcyjnych – branża konstrukcyjna, całość kościoła;
 2. Projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczeń i prac remontowo-konserwatorskich Etapu I – branża architektura;
 3. Programy Prac Konserwatorskich PPK elementów budowlanych kościoła – dla elementów poddanych remontowi w obrębie wzmocnień (mur, sklepienia, tynki warstwy malarskie, posadzka);
 4. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prac przez WKZ w Gdańsku oraz WA w Starostwie Powiatowym w Malborku.
Planowane uzyskanie Pozwolenia na prace konserwatorskie WKZ w Gdańsku – 10.04.2020

 

ETAP III B – Przygotowanie wniosku o Pozwolenie na Budowę na podstawie uzyskanego pozwolenia WKZ w Gdańsku

 1. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez Wydziała Architektury w Starostwie Powiatowym – w zakresie merytorycznym wniosku oraz koordynacja merytoryczna procedury uzgodnień ze Starostwem.

Planowane uzyskanie Pozwolenia na Budowę – 15.04.2020

 

ETAP IV – Wykonanie Przedmiaru Robót i Kosztorysów Inwestorskich dla poszczególnych branż – budowlanej, instalacji elektrycznych, konserwatorskiej – planowany termin 21.04.2020